۱۳۹۱ شهریور ۲, پنجشنبه

بیچاره ملی‌!

الف نگار:
لوگوی تزئینی بیانیه  
وقتیکه آلبرت اینشتین با فرضيه نسبيت خود مقدمات شکافت اتم را بنانهاد  اگر می‌دانست که چه استفاده‌های وحشتناکی از آن خواهد شد هرگز چنین نمیکرد و اگر مصدق می‌دانست که با ملی‌ کردن نفت ،واژه ملی‌ بر سر زبان‌ها خواهد افتاد و پس از آن چه سؤ استفاده‌هایی‌ از این واژه خواهد شد فکر نمیکنم وی نیز تمایلی برای استفاده از این واژه حتي برای ملی‌ کردن نفت می داشت و از واژه دیگری به جای آن استفاده میکرد.
چه کنگره‌ها که به نام ملی‌ زده نشد که از پایه و اساس احدی از ملت در برپایی آن نقش نداشت و چه کنگره هایی‌(قلعه هايي) به نام ملی‌ در هم فرو ریخت که این قلاع فرو ریخته  خود پناه ملیون (ملي گرايان )بودند!
یک روز به نام ملت کنگره زدند و یک روز به نام ملت کنگره‌های ملت را فرو ریختند و فاعلان و عاملان این اعمال  در هیچکدام از ساخت  ويا ویران کردن ملی‌ خود! نه مجوزی از ملت داشتند و نه خود را مؤظف به کسب مجوز از ملت میدانستند.
مداد رنگي فروشی باز کردند و نام آنرا ملی‌ گذاشتند ،  رادیو و تلوزیون گشودندو در آن، خود گفتند و خود خندیدند اما آنرا صدای ملت نامیدند ،متکلمین وحده ای‌ که حتا صدای ملت رااز پشت گوشی تلفن نیز تاب نمی اورند چه راحت ملي ميشوند! 
باد کنک هوا کردند و به نام بادکنک ملی‌ در معرض فروش گذاشتند،سه‌  نفر دور کرسی نشستند و شب زنده داری کردند و سحر گاهً به هنگام  بر خاستن از بزم شبانه خود ،بیانیه ای‌ نوشتند و کرسی وبزم خودرا يکجا  ملی‌ اعلام کردند و جار زدند که دیشب همه ملت ایران دور کرسی  آنها جمع بودند !
سایت و وبلاگ زدند و ملی‌ شدند ،فراخوان دادند و ملي شدند...
همین چند روز پیش بود که فرد یا افرادی مجهول ،سایتی گشودند و فراخوان ملی‌ برای تشکیل شورای ملی‌ صادر فرمودند و نگفتند باني اين امر خير !کيست و چه کسی‌ این سایت را گشوده و چه کسی‌  قرار است با اسب سفید بیاید و ملت ایران را از زیر یوغ استبداد دینی نجات دهد؟چقدر شکسته نفس هستند که حتا نمیخواهند نامی‌ از آنها در اینکار خیر بیاید!او يا آنها،  خلایق را بشارت دادند که به زودی منجی خواهد آمد با منشوری در دست به نام منشور شوراي ملی‌ !

بیچاره ملی‌ و بی‌چاره ملت که فراخوان دهندگان ونجات بخششان نیز باید مجهول باشند و نقابدار !

 دریغ و درد که به موازات آنکه  بمب اتمی‌ و کشتار وحبس و شکنجه  ملت در داخل کشور  توسط رژیم اسلامی  ملی‌ شدند  ،در خارج کشور نیز  کنگره‌ها و شورا ها ملی‌ شد ،  شهرت طلبی ملی‌ شد ،قدرت طلبی ملی‌ شد،ثروت طلبی ملی‌ شد حتا شهوت طلبی نیز ملی‌ شد ،دروغ ملی‌ شد ،پشت درهای بسته نشستن و تصمیم گرفتن ملی‌ شد ، عدم پاسخگویی ملی‌ شد  ،نامحرم حساب کردن ملت ملي شد همه چیز ملی‌ شد غیر از  خواست و ارده ملت و شفافیت و راستگویی !ودر اين مسير حتا  ملی‌ گراي حقيقي نيزغیر ملی‌ اعلام شد. 

 فقط می‌توانم گفت بیچاره ملی‌ !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر