۱۳۹۱ شهریور ۱۰, جمعه

بنویسید شورای ملی‌ بخوانید شورای سلطنت طلبان


 الف نگار:

تمامی شواهد و قرائن از جمله صحبت‌های طزفداران آقاي رضا پهلوي همچونداريوش مجلسی وحشمت رییسی و... واظهار نظرهای مختلف در تلوزیونهای لس آنجلسی نشان میدهد که بیانیه ای‌ که به ناماعلامیه کمیته موقت هماهنگی برای تشکیل شورای ملی ایران نوشته و منتشر شده است و همچنین منشور وعده داده شده در آن توسط آقای رضا پهلوی نوشته شده و انتشار آن توسط افرادی مجهول انجام گرفته است تا جو عمومی‌ جامعه را محک بزنند.
نفس اینکه اتحادی صورت پذیرد و شورای ملی‌ تشکیل شود بسیار ارزنده و مهم خواهد بود اما بايد پرسيد که چرا آقای رضا پهلوی بیانیه ای‌ را به نام شورای ملی‌ بیرون داده بدون آنکه نامی‌ نه از ایشان و نه هر کس دیگری در این بیانیه و به عنوان اعضای شورای موقّت آمده باشد؟این شورای موقّت  در خلا که شکل نگرفته و بیانیه خود به خود نوشته و منتشر نشده است که نامی از کسی‌ در میان نباشد!
دلیل این موضوع این است که آقای رضا پهلوی و تیم مشاوره ایشان! خواسته اند ابتدا جماعتی را به سبک صفحات فیس بوکی گرد هم آورند و آنگاه خود را نشان دهند ،اگر جماعتی از اهل فن پای دعوتنامه  دعوت کنندگان مجهول را امضا کرد آنگاه آقای رضا پهلوی  بر این جماعت حیران و سرگشته منت خواهند گذاشت و آنها را رهبری خواهند کرد و اگر از اهل فن،کسی‌ نیامد آنگاه در شان ایشان نیست که عوام جامعه را رهبری نمایند! 
 اینک زمان محک جدی خوردن فعالان سیاسی و نویسندگان و کنشگران مدعی می‌باشد ،اگر یکی‌ از چنین جمعی‌ بخواهند پای چنین بیانیه تحمیق آمیزی راامضا کنند آنگاه خود را در معرض تحمیق عمدی قرار داده اند تا بار دیگر گروهی که چیزی از سیاست نمیدانند جز بخش قدرت آن ، سوار بر دوش روشنفکران خود را بر گرده ملت تحمیل نمایند.
همه چیز روشن و آشکار است که امضا پای چنين بیانیه ای‌ که در واقع لبیک نامه است ،لبیک به فرد و گروه سلطنت طلبان تندرو تلقی‌ میشود و دادن چک سفید به شخص آقای رضا پهلوی می‌باشد .آقای رضا پهلوی در تحمیق ملت ایران و روشنفکران تا آنجا پیش رفته اند که به جای پاسخگویی به مصاحبه پر از منیت خود با مجله فوکوس و موضوع شکایت دروغین خود از خامنه‌ای که درآن سعی‌ بر تبلیغ خویش داشتند نه محکومیت خامنه ای ،اینک ورقه ای‌  با سر تیتر سفید که جای فرستنده درآن خالی‌ است را جلوی پای فعالان سیاسی باسابقه و متفکّرین گذاشته تا ابتدا آنها امضا بزنند آنگاه در محل فرستنده نام خود را بنویسند! و در اینراه از مقدّس‌ ترین واژه یعنی‌ ملی‌ سو استفاده میکنند.

در متقلب و فریبکار بودن منتشر کنندگان چنین بیانیه ای همین بس که چهره‌ خود را پنهان نگاه داشته اند و آنگاه که دلیل این امر رامیپرسیم جواب میدهند:ما نمیخواهیم با انتشار نام خود خودمان را مطرح کنیم ! سوال ازاين جمع خيرين ملي!اینجاست آیا  تاابد نام خود را به مردم نخواهيد گفت ؟فردا که چند نفر امضا کردند چه ؟در آنصورت نام خود را بر بالای شورا حک نخواهید نمود؟آری شما نمیخواهید نام خودتان را مطرح کنید البته قبل از آغاز امضاها ! اما بلافاصله بعد از دومین و سومین امضای افراد معتبر خودتان که سهل است خاندان سلطنتی خود را نیز مطرح خواهید فرمود .
آقای رضا پهلوی هنوز در قبال شاهزاده خطاب قرار دادن ایشان توسط طرفداران اش تکرار می‌کند :آنها آزادند هرچه میخواهند مرا خطاب کنند! بسیار خب آقای رضا پهلوی اگر طرفداران شما ،شما را خدا و یا نایب خدا و سایه خدا ذکر کنند چه ؟آياباز هم آزادند؟این پاسخ پوپولیستی شما فرار به جلو تلقی‌ میشود ،با اینحساب نباید به طرفداران خامنه اي که وی را نایب امام زمان و حتا گاه خود امام زمان خطاب میکنند ایراد گرفت چون آنها آزادند که خامنه‌ای را هر چه میخواهند خطاب کنند؟! همین تفکّرات پوپولیستی بود که خمینی را امام کرد،  آیا نبود؟
آقای رضا پهلوی اگر فردا طرفداران شما که شما را خدا و سایه خدا خطاب میکنند به نام خدا و سایه وی آدم بکشند چه؟ آیا باز هم آزادند؟آيا در اين بيش از سي سال کم به نام امام خمینی وخدا، آدم کشته شده است ؟
یک سیاستمدار حق ندارد به طرفدارانش بگوید هر چه میخواهد دلم تنگتان بگویید و بکنید.
رفتار‌های پوپولیستی و تحمیق اذهان عمومی و افکار روشنفکری حدی دارد آقای شاهزاده!در ضمن شما را نباید اصلا شاهزاده خطاب کرد چون تاجگذاری کرده و قسم هم خورده اید پس به طرفدارانتان بفرمائید اگر دوست دارند آزادند شما را شاه نيز خطاب کنند !
شما در عین حال که هم شاهزاده ايد ،هم شاه ، هم جمهوری خواه،هم شهروند ساده، هم شورای ملی‌ و هم خیلی‌ حرفهای دیگر نيز هسيد،همه اینها را از چه کسی‌ به ارث برده اید؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر